मास्टर परिपत्र

ceemìj hefjhe°e hetbper he³eeõhlelee mebyebOer fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[ - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2010-11/46
MeyeQfJe.hermeryer.Scemer.meb.6/09.18.201/2010-11

01 pegueeFõ , 2010

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
hetbper he³eeõhlelee mebyebOer fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[ - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyewfJe.hermeryer.Scemer.meb.6 /09.18.201/2009-10 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW

mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2010 lekeÀ Fme fJeYeeäe Üeje Fme fJeøe³e hej peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : ³eLeeshefj


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष