मास्टर परिपत्र

ceemìj hefjhe°e äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKe-he°e - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

YeefjyeQ/2010-11/42
MeyeQfJe.yerher[r(hermeryer).Scemer.meb.4 /09.27.000/2010-11

01 pegueeFõ 2010

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀe

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKe-he°e - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 1 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer.meb.4 /09.27.000/2009-10 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2010 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMee-fôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw

2. keÉÀhe³ee Fme ceemìj hefjhe°e keÀr he´eqhle keÀr met®eôee Fme fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष