आरबीआई परिपत्रों की सूची


fôeJeefme³eeW kesÀ fueS GoejrkeÉÀle he´søeCe ³eespeôee - 100,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr mercee keÀes 200,000 DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ yeŸeôee

DeejyerDeeF/2007-08/146
S her([rDeeFDeej fmejre)hefjhe°e meb.09

fmelebyej 26, 2007

mesJee ceW
meYer ÞesCer-I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e,

fôeJeefme³eeW kesÀ fueS GoejrkeÉÀle he´søeCe ³eespeôee - 100,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr mercee keÀes 200,000 DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ yeŸeôee

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀe O³eeôe fôeJeefme³eeW kesÀ fueS GoejrkeÉÀle he´søeCe ³eespeôee (³eespeôee) hej ceFõ 8, 2007 kesÀ S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.51 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw

2. ³eespeôee keÀes Deewj GoejrkeÉÀle yeôeeôes keÀr ¢qøì mes, Yeejle mejkeÀej kesÀ hejeceMeõ mes ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ he´fle fJeÊer³e Jeøeõ (Dehe´wue-cee®eõ) 100,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀr Jeleõceeôe mercee keÀes lelkeÀeue yeŸekeÀj 200,000 DecejrkeÀr [eöuej keÀj fo³ee peeS~ leoôegmeej, he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ ³eespeôee kesÀ lenle fkeÀmer Deôegcele ®eeuet DeLeJee hetbper Keelee uesôeosôe DeLeJee oesôeeW kesÀ meb³egÊeÀ ªhe kesÀ fueS he´fle fJeÊer³e Jeøeõ 200,000 DecejrkeÀr [eöuej lekeÀ keÀe he´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~

3. HeÀjJejr 4, 2004 kesÀ S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb. 64, fomebyej 20, 2006 kesÀ S.her. ([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.24 Deewj ceFõ 8, 2007 kesÀ S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb.51 ceW or äeFõ Deô³e meYer MeleÙ ³eLeeJele jnWäer~

4. fJeosMer cegêe he´yebOe (Deôegcele hetbper Keelee uesôeosôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 1/2000-Deejyer) ceW DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe Deueäe mes DefOemetf®ele fkeÀS pee jns nQ~

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele ÁeìkeÀeW Deewj äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

6. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

 

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष