आरबीआई परिपत्रों की सूची


ceemìj hefjhe°e hefj®eeueôe ães°e,MeeKee he´efOekeÀjCe ôerfle, fJemleej heìueeW keÀe Keesuee peeôee /mlejesÄe³eôe, SìrSce leLee keÀe³eeõue³eeW keÀe mLeeôeeblejCe / fJeYeepeôe / yebo fkeÀ³ee peeôee
Ÿ¸¸’£ œ¸¢£œ¸°¸

DeejyerDeeFõ/2008-09/59
MeyeQfJe.SueSme (hermeryer).Scemer.meb.14/07.01.00/2008-09

01 pegueeFõ 2008

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e hefj®eeueôe ães°e,MeeKee he´efOekeÀjCe ôerfle,
fJemleej heìueeW keÀe Keesuee peeôee /mlejesÄe³eôe, SìrSce leLee
keÀe³eeõue³eeW keÀe mLeeôeeblejCe / fJeYeepeôe / yebo fkeÀ³ee peeôee

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 fmelebyej 2004 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerSue (hermeryer) Scemer.meb.9/07.01.00/2004-05 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.mastercirculars.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2008 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

2. keÉÀhe³ee Fme ceemìj hefjhe°e keÀr he´eqhle-met®eôee Fme fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW~

YeJeor³ee

(Þerceler Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष