आरबीआई परिपत्रों की सूची


ceemìj hefjhe°e-©he³ee peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW

DeejyerDeeFõ/2008-2009/56
MeyeQfJe.meb.yerher[r.Scemer.meb. 11/13.01.000/2008-09

01 pegueeFõ 2008

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e-©he³ee peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 02 pegueeFõ 2007 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe. yerher[r. (hermeryer).Scemer.meb.1/13.01.00/2007-08 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2008 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

YeJeor³e

(S.kesÀ.KeeQ[)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष