आरबीआई परिपत्रों की सूची


ceemìj HefjHe°e-He´eLefcekeÀleeHe´eHle ães°eesb keÀes °eÝCe-fJeMesøe keÀe³eõ¬eÀce - mJeCeõpe³eôler äe´ece mJejesópeäeej ³eespeôee
ž¸¸£÷¸ú¡¸ ¢£{¸¨¸Ä ¤¸ÿˆÅ

YeefjyeQ/2008-09/38
äe´eDee°eÝfJe.meb.SmeHer.yermer. 3/09.01.01/2007-08

pegueeFõ 01, 2008

meYer JeefCep³e yeQkeÀ
ceneso³e,

ceemìj HefjHe°e-He´eLefcekeÀleeHe´eHle ães°eesb keÀes °eÝCe-fJeMesøe keÀe³eõ¬eÀce - mJeCeõpe³eôler äe´ece mJejesópeäeej ³eespeôee

keÉÀhe³ee DeeHe mJeCeõpe³ebler äe´ece mJejespeäeej ³eespeôee Hej foôeebkeÀ pegueeFõ 2, 2007 keÀe nceeje ceemìj HefjHe°e YeefjyeQ /2007-08/65, äe´eDee°eÝfJe.meb.SmeHer.yermer.10/09.01.01/2007-08 osKesb

yeQkeÀesb keÀes Jeleõceeôe DeôegosMe SkeÀ nr mLeeôe Hej GHeueyOe keÀjeôes kesÀ GÎsM³e mes ³eespeôee kesÀ meYer Jeleõceeôe ceeäeõoMerõ fme×ebleeW / DeôegosMeesb / foMeefôeo÷MeeW keÀes mefccefuele keÀjles ngS SkeÀ ceemìj HefjHe°e lew³eej fkeÀ³ee äe³ee nw pees mebueäôe nw ~ nce metf®ele keÀjles nQ fkeÀ Fme ceemìj HefjHe°e cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje GkeÌle fJeøe³e Hej Deepe lekeÀ peejr meYer HefjHe°e mefccefuele nQ pewmeefkeÀ HefjfMeøì cesb oMeeõ³ee äe³ee nw ~

keÉÀhe³ee he´eqhle met®eôee oW~

YeJeor³e
(per.ÞerfôeJeemeôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष