Download
the marathi
font
 
   आमच्याबद्दल     उपयोगी माहिती     वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न     आर्थिक शिक्षण     तक्रारी     इतर दुवे 
 ���E�ɴɽ�ɮ�
 Sɱ�x�
 ���n����� Sɱ�x�
 �ɮ�E�ɮ�� ����J�� ���V�ɮ�{��`�
 Bx� ��� B�� ���V�
 |�n��x� |�h�ɱ��
����� >> B�� B C���V� - Display
Note : To obtain an aligned printout please download the (69.00 kb ) version to your machine and then use respective software to print the story.
Date: 14/01/2010

<ǺÉÒBºÉ EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ

<ǺÉÒBºÉ (Gäò‡b÷]õ  ´É bä÷‡¤É]õ) EåòpùÉÆSÉÒ ªÉÉnùÒ
(¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò ´É +xªÉ ºÉÉ´ÉÇVɇxÉEò IÉääjÉÉiÉÒ±É ¤ÉÄEòÉÆuùÉ®äú ´ªÉ´ÉºlÉɇ{ÉiÉ)


+xÉÖ Gò.

EåòpùÉSÉä xÉÉ´É

+xÉÖ Gò.

EåòpùÉSÉä xÉÉ´É

 

‡®úZÉ´ÉÇ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <‡b÷ªÉÉ

1

+½þ¨ÉnùɤÉÉnù

1

+ºÉxɺÉÉä±É

2

¤ÉåMɱÉÖ¯û

2

¤É®úÉäb÷É

3

¦ÉÖ´ÉxÉä…É®ú

3

‡¤ÉVÉÉ{ÉÚ®ú

4

SÉÆb÷ÒMÉfø

4

¤ÉÖ®únù´ÉÉxÉ

5

SÉèzÉ<Ç

5

EòɱÉÒEò]õ

6

MÉÖ´Éɽþ]õÒ

6

Eò]õEò

7

½èþpùɤÉÉnù

7

näùù½þ®úÉbÚ÷xÉ

8

VɪÉ{ÉÚ®ú

8

nùù½þ¤ÉÉnù

9

EòÉxÉ{ÉÚ®ú

9

nÖùùMÉÉÇ{ÉÚ®ú

10

EòÉä±ÉEòkÉÉ

10

MÉnùMÉ

11

¨ÉÖƤÉ<Ç

11

MÉÆMÉ]õÉäEò

12

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

12

M´Éɇ±ÉªÉ®ú

13

xªÉÖ ‡nù±±ÉÒ

13

½Öþ¤É±ÉÒ

14

{É]õxÉÉ

14

<Æ¡òɳý

15

‡iɯû¤ÉÆxÉÆlÉ{ÉÚ®ú¨ÉÂ

15

VɤɱÉ{ÉÚ®ú

 

 

16

VÉÉävÉ{ÉÚ®ú

 

{ÉÆVÉÉ¤É xÉì„ÉxÉ±É ¤ÉÄEò

17

EòÉEòÒxÉÉb÷É

1

+ÉOÉÉ

18

xÉɇºÉEò

2

+±½þɤÉÉnù

19

xÉɇºÉEò

3

+Éè®ÆúMÉɤÉÉnù

20

{ÉhÉVÉÒ

4

<®úÉäb÷

21

{ÉÉå‡b÷SÉä®úÒ

5

MÉÉä®úJÉ{ÉÚ®ú

22

®úɪÉ{ÉÚ®ú

6

VɱÉÆvÉù®ú

23

®úÉÆSÉÒ

7

Vɨ¨ÉÖ

24

‡„ɨɱÉÉ

8

EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú

25

‡„ɱÉÉäÆMÉ

9

±ÉJÉxÉÉè

26

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú

10

±ÉÖ‡vɪÉÉxÉÉ

27

‡ºÉ‡±ÉMÉÖ®úÒ

11

¨ÉèºÉÖ®ú

28

ºÉÚ®úiÉ

12

=nùªÉ{ÉÚ®

29

‡iɯû{ÉÚ®ú

13

´ÉÉ®úÉhɺÉÒ

30

‡iɯû{ɇiÉ

 

 

31

‡jÉSÉÚ®ú

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò¨ÉèºÉÖ®ú

32

‡jÉSÉÒ

1

nùÉ´ÉhɇMÉ®úÒ

33

=bÖ÷{ÉÒ

2

½þɺÉxÉ

 

 

3

¨ÉÆb÷¬É

 

ªÉÖ‡xɪÉxÉ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

4

‡„ɨÉÉäMÉÉ

1

¤Éä±ÉMÉɨÉ

5

iÉÖ¨ÉEÚò®ú

2

VɨɄÉänù{ÉÚ®ú

 

 

3

{ÉÖhÉä

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò<ÆnùÉè®ú

4

ºÉä±É¨É

1

<ÆnùÉè®ú

 

 

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò½èþpùɤÉÉnù

 

¤ÉÄEò +Éì¡ò ¤É®úÉäb÷É

1

MÉֱɤÉMÉÇ

1

EòÉä<¨¤ÉiÉÖ®ú

2

®úɪÉSÉÚ®ú

2

VÉɨÉxÉMÉ®ú

3

‡´ÉVɪɴÉÉb÷É

3

®úÉVÉEòÉä]õ

 

 

 

 

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡ò‡¤ÉEòÉxÉä®ú+ìxb÷VɪÉ{ÉÚ®ú

 

+ÉÆwÉ ¤ÉÄEò

1

‡¤ÉEòÉxÉä®ú

1

‡´É„ÉÉJÉÉ{É^õxɨÉ

2

¦ÉұɴÉÉb÷É

 

 

 

 

 

EìòxÉ®úÉ ¤ÉÄEò

 

º]äõ]õ ¤ÉÄEò +Éì¡òjÉÉ´ÉhÉEòÉä®ú

1

¨ÉnÖù®úÉ<Ç

1

BxÉÉÇEÖò±É¨É (EòÉäSÉÒ)

 

 

 

 

 

ºÉå]Åõ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

EòÉä{ÉÉæ®äú„ÉxÉ ¤ÉÄEò

1

¦ÉÉä{ÉɱÉ

1

¨ÉåMɱÉÉä®ú

 

 

 

 

 

ªÉÖxÉɪÉ]äõb÷ ¤ÉÄEò +Éì¡ò <Ƈb÷ªÉÉ

 

+É䇮úB]õ±É ¤ÉÄEò +Éì¡ò EòÉì¨ÉºÉÇ

1

½þαnùªÉÉ

1

+¨ÉÞiɺɮú

 

 

 
  © ��ɮ�i�Ҫ� ���Zɴ�� ���E�, �ɴ�� ��CE� ����v��x�

S���Mɱ��� o����ɺ��`�� +ɪ� <� 5 �� i��ɴɮ�ұ� 1024 X 768 ���Z��䱪�ք�x� +��ɴ��