Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
 yeQEkeÀäe
 cegêe
 fJeosMer cegêe
 mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej
 äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeb
 Yegäeleeôe he´Ceeuer
nesce >> FAQs - Display
Date: 01/01/2006

fôeJeefme³eesb kesÀ fueS fJeosMer cegêe keÀr megfJeOeeSb

fôeJeefme³eesb kesÀ fueS fJeosMer cegêe keÀr megfJeOeeSb
(1 pegueeFõ 2002 keÀr fmLefle)

He´mleeJeôee

Yeejle cesb fJeosMer cegêe kesÀ He´Meemeôe ke e keÀeôetôer DeeOeej fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 nw DefOefôe³ece kesÀ Debleäeõle ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroôes Deewj yes®eôes keÀr mJeleb°elee or äeFõ nw Hejbleg Yeejle mejkeÀej keÀes, fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ HejeceMeõ mes ®eeuet Keeles kesÀ uesôe osôe Hej Gf®ele He´fleyebOe ueäeeôes keÀr MefkeÌle He´eHle nw leoôegmeej Yeejle mejkeÀej ôes ueeskeÀfnle cesb ®eeuet Keeles cesb uesôe osôe Hej kegÀí He´fleyebOe ueäeeles ngS 3 ceFõ 2000 Deewj 30 cee®eõ 2001 keÀes ¬eÀceMeë DefOemet®eôee meb.per. Sme.Deej.381(E) Deewj DefOemet®eôee meb.SmeDees.301(E) peejr keÀr nw

GôekeÀe fJeJejCe ães°er³e keÀe³eeõue³e kesÀ fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe Deewj He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb kesÀ DeueeJee yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì Hej Yer GHeueyOe nw Deye lekeÀ nceeje DeôegYeJe ³en jne nw fkeÀ fôeJeemer ®eeuet Keelee uesôe osôe Deewj Deô³e He´emebfäekeÀ ceÎesb Hej peeôekeÀejr ®eenles nQ meYer He´Môeesb kesÀ peJeeye, mejue Yeeøee cesb Fme HewcHeÀuesì cesb Meefceue fkeÀS äeS nQ He´Môeesb kesÀ peJeeye lew³eej keÀjles mece³e fJeMesøe O³eeôe jKee äe³ee nw fkeÀ peJeeye mejue Meyoesb cesb nes Deewj lekeÀôerkeÀr meboYees¥ keÀes ôe fo³ee äe³ee nw fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (hesÀcee) 1 petôe 2000 mes ueeäet nw ôe³ee DefOefôe³ece (hesÀje kesÀ mLeeôe Hej ) ueeäet nesôes mes kegÀí mebj®eôee mebyebOer HefjJeleõôe fkeÀS äeS nQ Deewj fJeosMer cegêe mes mebyebfOele meYer uesôe osôe keÀes Hetbper Keelee DeLeJee ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ ªHe cesb JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀmer Yer fôeJeemer Üeje fkeÀS äeS uesôe osôe ³efo Gôemes Yeejle mes yeenj GôekeÀr Deefmle³eesb DeLeJee os³eleeDeesb cesb HefjJeleõôe ôenR neslee nw lees Jes ®eeuet Keelee uesôe osôe keÀnueeSbäes hesÀcee keÀr Oeeje 5 kesÀ Debleäeõle keÀesFõ J³efkeÌle ®eeuet Kelee uesôe osôe kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroôes DeLeJee yes®eôes kesÀ fueS mJeleb°e nw fmeJee³e Fme kesÀ fkeÀ Jen uesôe osôe kesÀôê mejkeÀej Üeje 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemetôee per.Sme.Deej.meb.381(E) (mece³e mece³e Hej ³eLee mebMeesfOele) Üeje He´fleyebfOele ôe nes DefOemet®eôee keÀe Hetje Heeþ jepekeÀr³e jepeHe°e cesb GHeueyOe nw He´mebäeJeMe, ³en GuuesKeôer³e nw fkeÀ ôesHeeue Deewj Yetìeôe cesb keÀr äeFõ fkeÀmer He´keÀej keÀr ³ee°ee kesÀ fueS DeLeJee ôesHeeue Deewj Yetìeôe cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle kesÀ fueS meeLe fkeÀS äeS uesôe osôe kesÀ fueS keÀesFõ Yer fJeosMer cegêe mJerkeÀe³eõ ôenR nw fôeJeemer Üeje fJeosMer cegêe megfJeOeeSb DeLeJee GôekesÀ yeejs cesb ueäeeS äeS He´fleyebOeesb mes mebyebfOele Deece ªHe mes Hetís peeôes Jeeues He´Môeesb kesÀ GÊej fôecôefuefKele Hewjeäe´eheÀesb cesb foS äeS nQ

1. keÀejesyeej ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMbr cegêe GHeueyOe nw ?

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe keÀr J³eeHeefjkeÀ ³ee°ee kesÀ fueS 25 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ os mekeÀles nQ 25 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej mes DefOekeÀ keÀr fJeosMer cegêe, J³eeHeej kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS fkeÀmer fJeosMer ³ee°ee kesÀ fueS, ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e, þnjôes keÀr DeJeOer keÀes O³eeôe cesb jKes fyeôee fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe ®eefnS fkeÀmer Deblejjeøì£r³e meccesueôe äeesøþr, fJeMesøer keÀÉle He´fMeãeCe, DeO³e³eôe ³ee°ee, DeeöHe´bsfìme He´fMeãeCe Deefo keÀes J³eeHeej ³ee°ee ceeôee peelee nw f®efkeÀlmee GHe®eej Deewj DeLeJee f®efkeÀlmee peeb®e Yer Fmer ÞeesCer cesb Deeles nQ

2. ke̳ee keÀesFõ Yeejle mes yeenj Fueepe kesÀ fueS DeflefjkeÌle fJeosMer cegêe He´eHle keÀj mekeÀlee nw?

Fueeópe kesÀ fueS fJeosMe ³ee°ee keÀjôes Jeeuee J³efkeÌle ¾eökeÌìj DeLeJee fJeosMer DemHeleeue keÀr fmeHeÀefjMe Hej fmeHeÀefjMe keÀr äeFõ jkeÀce kesÀ yejeyej fJeosMer cegêe He´eHle keÀj mekeÀlee nw ³en fJeosMer cegêe Fueeópe kesÀ Ke®ees¥ kesÀ fueS nw Deewj GkeÌle Hewje cesb GfuuefKele jkeÀce kesÀ DeflefjkeÌle nw

3. Yeejle mes yeenj DeO³e³eôe kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nQ ?

fJeosMe cesb DeO³e³eôe kesÀ fueS, fJeosMer mebmLee Üeje foS äeS Deôegceeôe lekeÀ DeLeJee 30 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej He´fle MewãefCekeÀ Jeøeõ pees Yer DefOekeÀ nes, keÀr fJeosMer cegêe kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ ôenR nw

4. ³efo keÀesFõ J³efkeÌle Yeejle mes yeenj He³eõìôe kesÀ fueS peelee nw lees Jen fkeÀleôer fJeosMer cegêe Kejro mekeÀlee nw

fôeper fJeosMer ³ee°ee kesÀ mebyebOe cesb DeLeeõle He³eõìôe kesÀ He´³eespeôe Deefo kesÀ fueS fkeÀmer Yer SkeÀ kewÀuesb¾j Jeøeõ cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes He´eHle keÀr pee mekeÀler nw 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej keÀr mercee meceäe´ ªHe mes fôe³ele nw Deewj SkeÀ DeLeJee DefOekeÀ ³ee°eeDeesb kesÀ fueS uer pee mekeÀler nw yeMelesõ fkeÀ SkeÀ kewÀuesb¾j Jeøeõ cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej fôeOeeõfjle mercee mes DefOekeÀ ôe nes ( ³en megfJeOee Henues yerìrke̳et ³ee SHeÀìrSme keÀnueeler Ler ) 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej keÀr ³en cegêe (yerìrke̳et) fJeosMe ³ee°ee keÀjôes Jeeues fkeÀmer J³efkeÌle Üeje fJeosMe ³ee°ee kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS uer äeFõ fJeosMer cegêe kesÀ meeLe uer pee mekeÀler nw fpemecesb fJeosMe cesb jesópeäeej DeeHe´Jeeme DeLeJee DeO³e³eôe Meefceue nw Hejbleg fkeÀmer He´³eespeöôe mes ôesHeeue Deewj DeLeJee Yetìeôe keÀr ³ee°ee kesÀ fueS keÀesFõ fJeosMer cegêe GHeueyOe ôenR nw

5. jesópeäeej kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeues J³efkeÌle keÀes fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nw ?

jesópeäeej kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeuee J³efkeÌle fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes Yeejle cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Deenfjle keÀj mekeÀlee nw

6. DeeHe´Jeeme Hej fJeosMe peeôes Jeeues J³efkeÌle kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nw

DeeHe´Jeeme Hej fJeosMe peeôes Jeeuee J³efkeÌle 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe DeLeJee DeeHe´Jeemer osMe Üeje fôeOeeõfjle jkeÀce lekeÀ fJeosMer cegêe fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes Yeejle cesb ues mekeÀlee nw ³en jkeÀce DeeHe´Jeeme Jeeues osMe cesb kesÀJeue He´emebfäekeÀ J³e³e kesÀ fueS nw DeeHe´Jeeme kesÀ fueS Hee°elee He´eHle keÀjôes DeLeJee DebkeÀ Defpeõle keÀjôes DeLeJee meeKe kesÀ fueS Yeejle mes yeenj keÀesFõ fJeosMer cegêe ôenR Yesper pee mekeÀler nw Ssmes meYer He´søeCeesb kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ nw

7. ke̳ee Ssmee keÀesFõ He´³eespeôe nw fpemekesÀ fueS fJeosMe peeôes nsleg fjópeJeõ yeQkeÀ DeLeJee Yeejle mejkeÀej keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ nw ?

ôeÉl³e cebæ¾uer, keÀueekeÀej Deefo pees meebmkeÉÀflekeÀ oewjs nsleg fJeosMe peeôes kesÀ F®ígkeÀ nesb Gônsb ceeôeJe mebmeeOeôe fJekeÀeme ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej, ôeFõ fouuer mes HetJeeõôegceesoôe He´eHle keÀjôee ®eefnS

8. fJeosMer cegêe keÀneb mes Kejror pee mekeÀler nw ?

fkeÀmer Yer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes fJeosMer cegêe Kejror pee mekeÀler nw He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb kesÀ DeueeJee mJe³ebHetCeõ cegêe HefjJeleõkeÀesb keÀes Yer J³eeHeej Deewj fôeper oewjesb kesÀ fueS fJeosMer cegêe osôes keÀr Deôegcefle nw

9. fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroles mece³e fkeÀleôer fJeosMer keÀjsbmer ôeesì Kejror pee mekeÀler nw ?

³eef°e³eesb keÀes keÀjsbmer ôeesì/fmekeÌkesÀ kesÀ ªHe cesb 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Kejroôes keÀr Deôegcefle nw Mesøe jkeÀce ³ee°er ®eskeÀ DeLeJee yeQkeÀj ¾£eheÌì kesÀ ªHe cesb uer pee mekeÀler nw FmekesÀ DeHeJeeo mJeªHe ë

keÀ) FjekeÀ Deewj uerfyee³ee peeôes Jeeues ³ee°er fJeosMer cegêe keÀr keÀjsbmer 5000 DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e lekeÀ ues pee mekeÀles nQ

Ke) FmueefcekeÀ fjHefyuekeÀôe DeeöHeÀ Fjeôe, ªmer HesÀ¾jsMeôe Deewj mJeleb°e osMeesb kesÀ keÀeöceôe JesuLe äeCejep³e kesÀ osMeesb cesb peeôes Jeeues ³ee°er DeHeôer mebHetCeõ cegêe keÀes keÀjsbmer kesÀ ªHe cesb ues mekeÀles nQ

10. ke̳ee DeO³e³eôe kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeueesb Hej JenR fôe³ece ueeäet nesles nQ ?

fJeosMe cesb DeO³e³eôe kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS jKejKeeJe J³e³e nsleg (i) keÀjsbmer ôeesì kesÀ ªHe cesb 2000 DecejrkeÀr ¾eöuej (ii) Mesøe jkeÀce ³ee°er ®eskeÀ DeLeJee fJeosMe cesb os³e yeQkeÀ ¾£eheÌì kesÀ ªHe cesb ues peeFõ pee mekeÀler nw

11. fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe Defäe´ce ªHe mes Kejror pee mekeÀler nw ?

fkeÀmer Yer He´³eespeôe kesÀ fueS uer äeFõ fJeosMer cegêe Kejro keÀr leejrKe mes 60 foôe kesÀ Yerlej Ke®eõ keÀr peeôer ®eefnS ³efo 60 foôe keÀr DeJefOe cesb fJeosMer cegêe Ke®eõ keÀjôee mebYeJe ôenR nw lees fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ megHegoõ keÀj or peeôer ®eefnS

12. ke̳ee fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS Kejror peeôes Jeeuer fJeosMer cegêe keÀe mebHetCeõ cetu³e jÀHe³es cesb ôekeÀo fo³ee pee mekeÀlee nw ?

fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS yeQkeÀ mes 50 nópeej ©He³es lekeÀ ôekeÀo oskeÀj fJeosMer cegêe Kejror pee mekeÀler nw ³efo ©He³es cesb cetu³e 50 nópeej mes DefOekeÀ neslee nw lees mebHetCeõ jkeÀce jsfKele ®eskeÀ/yeQkeÀj ®eskeÀ/Hes Deeöæ¾j/ceebäe ¾£eheÌì Üeje Yegäeleeôe keÀr peeôer ®eefnS

13. fJeosMe mes ueewìs ³ee°er keÀes fkeÀleôer DeJefOe lekeÀ fJeosMer cegêe ueewìeôer nesäer ?

fJeosMe ³ee°ee mes ueewìôes kesÀ yeeo ³ee°er keÀes ye®er ngFõ fJeosMer cegêe ³efo keÀjsbmer ôeesì kesÀ ªHe cesb nes lees 90 foôe kesÀ Yerlej Deewj ³efo ³ee°er ®eskeÀ kesÀ ªHe cesb nes lees 180 foôe kesÀ Yerlej ueewìeôer ®eefnS Hejbleg Jes 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ keÀsjsbmer ôeesì DeLeJee ³ee°er ®eskeÀ kesÀ ªHe cesb DeHeôes Heeme YeeJer Fmlesceeue kesÀ fueS jKe mekeÀles nQ

14. Yeejle ueewìôes Hej ke̳ee kegÀí fJeosMer cegêe DeHeôes Heeme jKer pee mekeÀler nw ?

2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecekeÀãe jkeÀce lekeÀ fJeosMer cegêe DeHeôes Heeme jKe mekeÀles nQ yeMelesõ fkeÀ ë

keÀ) Jen fJeosMer cegêe Yeejle mes yeenj ³ee°ee kesÀ oewjeôe fkeÀmer fJeosMer mLeeôe Hej mesJeeDeesb kesÀ yeoues He´eHle Yegäeleeôe nes Deewj pees fkeÀmer keÀejesyeej DeLeJee Yeejle cesb fkeÀS äeS keÀejesyeej kesÀ HeÀuemJeªHe ôe He´eHle nFõ nes, DeLeJee,

Ke) fkeÀmer fJeosMer pees Yeejle cesb fôeJeemer ôe nes Deewj pees Yeejle keÀr ³ee°ee Hej nes Gmemes ceeôeos³e DeLeJee GHenej DeLeJee GmekesÀ fueS fkeÀS äeS fkeÀmer JewOe keÀe³eõ kesÀ yeoues He´eHle ngFõ nes DeLeJee,

äe) Yeejle mes yeenj keÀr ³ee°ee kesÀ oewjeôe Gmes keÀesFõ ceeôeos³e DeLeJee GHenej kesÀ yeoues He´eHle ngFõ nes DeLeJe,

Áe) Jen fJeosMer cegêe fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³efkeÌle mes He´eHle keÀr äeFõ nes Deewj Gmecesb mes ye®er ngFõ cegêe nes

15. ke̳ee fJeosMer fmekeÌkesÀ Yer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr keÀes ueewìeôes ®eefnS ?

fJeosMer fmekeÌkesÀ jKeôes Hej fôeJeefme³eesb Hej keÀesFõ He´fleyebOe ôenR nw

16. Yeejle mes yeenj jnôes Jeeues fôeJeemer keÀes fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHenej/oeôe kesÀ ªHe cesb Yesper pee mekeÀler nw ?

Yeejle cesb jnôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle SkeÀ Jeøeõ cesb fkeÀmer Yer fJeosMe cesb jnôes Jeeues fôeJeemer keÀes GHenej kesÀ ªHe cesb DeLeJee fkeÀmer Oeceeõoe/MewãefCekeÀ/OeefceõkeÀ/meebmkeÉÀflekeÀ mebäeìôe ke es 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Yespe mekeÀlee nw Gmemes DefOekeÀ jkeÀce kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ ke s HegJeeõôegceesoôe keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw

17. ke̳ee fJeosMer cegêe uesôeosôe kesÀ fueS Deblejjeøì£r³e ¬esÀf¾ì keÀeæ¾ keÀe Fmlesceeue keÀjôes keÀr Deôegcefle nw ?

fJeosMer peôeõueesb, Fbìjôesì MegukeÀ Deefo Deewj fJefYeôôe He´³eespeôeesb kesÀ fueS fJeosMe ³ee°ee kesÀ oewjeôe GkeÌle merce lekeÀ Deblejjeøì£r³e kesÀf¾ì keÀeæ¾/SìrSce/¾sfyeì keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe fôeper Yegäeleeôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw Hejbleg Yeejle cesb keÀe¾es¥ keÀe GHe³eesäe cegkeÌle ªHe mes fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ôesHeeue Deewj Yetìeô e cesb fJeosMer cegêe kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS Fôe fuefKeleesb kesÀ GHe³eesäe keÀr Deôegcefle ôenR nw

18. Yeejle cesb Deeles mece³e fkeÀleôer Yeejler³e cegêe ueeFõ pee mekeÀler nw ?

fJeosMe mes Yeejle Deeôes Jeeuee J³efkeÌle DeHeôes meeLe fôecôefuefKele mercee lekeÀ Yeejler³e cegêe DeHeôes meeLe uee mekeÀlee nw ë

keÀ) ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe mes 5 nópeej ©He³es lekeÀ Deewj

Ke) ôesHeeue Deewj Yetìeôe mes 100 ©He³es cetu³e Jeäeõ mes DeôefOekeÀ keÀesFõ Yer jkeÀce

19. fJeosMe peeles mece³e fkeÀleôer Yeejler³e cegêe meeLe ues peeFõ pee mekeÀler nw ?

Yeejle mes yeenj peeôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle DeHeôes meeLe fôecôefuefKele mercee lekeÀ Yeejler³e cegêe ues pee mekeÀlee nw ë

keÀ) ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe cesb 5 nópeej lekeÀ Deewj

Ke) ôesHeeue Deewj Yetìeôe mes 100 ©He³es cetu³e Jeäeõ mes DeôefOekeÀ keÀesFõ Yer jkeÀce

20. Yeejle Deeles mece³e fkeÀleôer fJeosMer cegêe ueeFõ pee mekeÀler nw ?

fJeosMe mes Yeejle Deeôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle DeHeôes meeLe fkeÀleôer nr fJeosMer cegêe meeLe uee mekeÀlee nw yeMelesõ fkeÀ fJeosMer cegêe ôeesì DeLeJee ³ee°ee ®eskeÀ 10 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e jkeÀce mes DefOekeÀ nes Deewj DeLeJee fJeosMer cegêe keÀe cetu³e 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e jkeÀce mes DefOekeÀ nes keÀesFõ Yer cegêe ÁeesøeCee HeÀeöceõ mes (mer¾rSHeÀ) cesb SDej Heesìõ Hej mercee MegukeÀ DefOekeÀefj³eesb kesÀ meceãe Áeesføele keÀr peeôer ®eefnS

21. fJeosMe peeles JekeÌle keÀesFõ J³efkeÌle fkeÀleôer fJeosMer cegêe DeHeôes meeLe ues pee mekeÀlee nw ?

fôeJeemer fôe³eceesb kesÀ Deôegmeej He´efOekeÉÀle J³eeHeejr DeLeJee cegêe HefjJeleõkeÀesb mes Kejror äeFõ fJeosMer cegêe ues peeôes kesÀ fueS mJeleb°e nw GmekesÀ DeueeJee fJefôe³eceeJeuer kesÀ Deôegmeej ³efo GôekesÀ Heeme Henues mes cegêe ceewpeto nw lees 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ (GkeÌle ceo meb.13 osKesb) ues pee mekeÀles nQ

22. ³efo keÀesFõ GHenej Heemeõue Yeejle mes yeenj Yespee peelee nw lees ke̳ee mebHetCeõ fôe³eeõle He´f¬eÀ³ee keÀe Heeueôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS ?

Yeejle cesb fôeJeemer keÀesFõ J³efkeÌle 1 ueeKe ©He³es lekeÀ keÀr GHenej Jemleg Yespeôes kesÀ fueS (fôe³eeõle) keÀjôes kesÀ fueS mJeleb°e nw yeMelesõ fkeÀ Jen Jemleg Jeleõceeôe fôe³eeõle Dee³eele fôefle kesÀ Debleäeõle He´fleyebfOele ôe nes

23. fJeosMe peeles mece³e fkeÀleôee DeeYetøeCe ues pee³ee pee mekeÀlee nw ?

Yeejle mes yeenj DeeYetøeCe ues peeôee Yeejle mejkeÀej Üeje yeôeeFõ äeFõ fôe³eeõle Dee³eele ôerfle kesÀ Debleäeõle yewäesópe fôe³eceeJeuer mes fôe³ebf°ele neslee nw

24. ke̳ee keÀesFõ fôeJeemer Yeejle cesb HeÀeöjsôe keÀjsbmer ôeefcele Keelee Keesue mekeÀlee nw ?

Yeejle cesb fôeJeemer J³efkeÌle Yeejle cesb fôecôefuefKele 2 ³eespeôeeDeesb kesÀ Debleäeõle fJeosMer cegêe Keelee Keesue mekeÀles nQë

keÀ) FõFõSHeÀmer SkeÀeGbì

Yeejle cesb fJeosMer cegêe keÀe Yeejler³e ©He³es Deewj ©He³es keÀe fJeosMer cegêe cesb HefjJeleõôe keÀjôes mes nesôes Jeeuer nefôe mes ye®eôes kesÀ fueS fôeJeemer fJeosMe mes He´eHle fJeosMer cegêe keÀe 50 He´fleMele lekeÀ Yeejle cesb fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ Heeme fJeosMer cegêe Keeles ôeeceleë FõFõSHeÀmer SkeÀeTbì cesb jKe mekeÀles nQ FõFõSHeÀmer Keeles cesb pecee fôefOe keÀe Fmlesceeue ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ fueS Deewj Yeejle mejkeÀej/Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e Hej peejr ceewpetoe fôe³eceeJeuer/fJefôe³eceeJeuer/DefOemet®eôee/fôeosMeesb Üeje fJefôefoõøì mercee lekeÀ Hetbper Keelee uesôe osôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw

Ke) DeejSHeÀmer SkeÀeGbbì

JeeHeme Deeôes Jeeues Yeejler³e DeLeeõled pees Yeejler³e Henues DefôeJeemer Les, Deewj Deye mLeeFõ ªHe mes yemeôes kesÀ fueS ueewì jns nQ Gônsb fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ Heeme DeHeôer fJeosMer cegêe HefjmecHeller keÀes jKeôes kesÀ fueS, fôeJeemer fJeosMer cegêe Keelee, Keelee Keesueôes kesÀ fueS Deôegfcele nw DeejSHeÀmer Keeles cesb pecee jkeÀce Yeejle mes yeenj fôeJesMe keÀjôes kesÀ He´fleyebOeesb mecesle fJeosMer cegêe kesÀ GHe³eesäe kesÀ fueS meYer He´fleyebOe mes cegkeÌle nw ³en megfJeOee fôeJeefme³eesb keÀes Yer GHeueyOe nw yeMelesõ fkeÀ Ssmes Keeles cesb pecee keÀr äeFõ jkeÀce kegÀí fJefôefoõøì fkeÀmce keÀr fôefOe³eesb/Keeleesb mes He´eHle ngFõ nes

25. ke̳ee Yeejle cesb fôeJeemer J³efkeÌle Yeejle mes yeenj HefjmecHeflle jKe mekeÀlee nw?

fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 keÀr Oeeje 6 ke r GHeOeeje 4 kesÀ Deôegmeej Yeejle cesb fôeJeemer keÀesFõ J³efkeÌle fJeosMe cesb fJeosMer He´fleYetfle DeLeJee keÀesFõ De®eue mecHeflle Oeefjle keÀj mekeÀlee nw, GmekeÀe ceefuekeÀ nes mekeÀlee nw, GmekeÀe nmleeblejCe keÀj mekeÀlee nw DeLeJee fJeosMer cegêe cesb fôeJesMe keÀj mekeÀlee nw ³efo Ssmer cegêe, He´fleYetfle DeLeJee mecHeflle Ssmes J³efkeÌle Üeje DefYeäeÉfnle, Oeefjle DeLeJee mJeefOekeÀÉle nes peyefkeÀ Jen Yeejle mes yeenj fôeJeemer Lee DeLeJee Yeejle mes yeenj fôeJeemer mes fJejemele kesÀ ªHe cesb He´eHle ngFõ nes

meeceeô³e peeôekeÀejr

Deewj peeôekeÀejr/ceeäeõoMeõôe kesÀ fueS keÉÀHe³ee fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeÀÉle fkeÀmer yeQkeÀ DeLeJee fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe kesÀ ães°er³e keÀe³eeõue³e mes mebHekeÀõ fkeÀ³ee peeS

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।